8 October 2013

V MAGAZINE SEPTEMBER 2013: KREMI OTASHLIYSKA & LISA VERBERGHTKremi Otashliyska and Lisa Verberght for V Magazines September 2013 issue photographed by Anthony Maule 


No comments: